หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ


คณาจารย์


1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์* ประธานกรรมการ
2. พ.อ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวน จันทวาลย์ ประธานกรรมการ (ร่วม)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทิต ปานสุข* กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยากร อัศดรวิเศษ* กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยากร อัศดรวิเศษ* กรรมการ
5. พ.อ.รองศาสตราจารย์ ดร.ผเดิม หนังสือ กรรมการ
6. พ.ท.ดร.อาศิส บุณยะประภัศร กรรมการ
7. พ.อ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล กรรมการ
8. พ.ท.หญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตยาภรณ์ เจริญผล กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.นภดนัย อาชวาคม กรรมการ
10. ศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ริมดุสิต กรรมการ
11. พ.อ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก วีรวงศ์ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล พิภพมงคล กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ กรรมการ
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต กรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว กรรมการและเลขานุการ
16. พ.ท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรเทพ สมราช กรรมการและเลขานุการ (ร่วม)

บุคลากร


1. ธนกฤต สินเปรม บุคลากร