หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

กิจกรรมถัดไป

รับสมัคร รอบที่ 2 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์และการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
การจัดอบรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมอากาศยานไร้คนขับ Drone for Executives UAV Operations Seminar
รอบที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2564
รอบที่ 2 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564
รอบที่ 3 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2564
ภาพกิจกรรมข่าวสาร