หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

กิจกรรมถัดไป

รับสมัครวันที่ 2 ก.ย. ถึง 15 พ.ค. 2562

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

เปิดรับสมัคร
ภาคปลายปีการศึกษา 2562

2 ก.ย. - 15 พ.ค. 2562 www.register.gradchula.com

ทัศนศึกษา

n/a n/a

ปฐมนิเทศนิสิตแรกเข้าปีการศึกษา 2562

10:30-14:00 น. ณ ห้อง 213 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์