หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อ

02-218-7813

Email

Tanakit.s@chula.ac.th

rawiwan.c@chula.ac.th

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 08:00-17:00 น.