หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

กิจกรรมถัดไป

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ก.ย. ภาคปลายการศึกษา 62

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2562

n/a n/a

ทัศนศึกษา

n/a n/a

ปฐมนิเทศนิสิตแรกเข้าปีการศึกษา 2562

10:30-14:00 น. ณ ห้อง 213 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์